Voorwaarden
Uw winkelwagen is leeg!

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van King Parking

Begripsbepalingen

King Parking:

Het bedrijf dat het voertuig van de luchthavenreizigers die op luchthaven Schiphol gebruik maken van reguliere lijndiensten of charters, in ontvangst neemt, parkeert en aflevert en is gevestigd in Lijnden.

Reiziger:

Natuurlijk persoon welke telefonisch of via de website een reservering heeft geplaatst voor de valet parkeerservice van King Parking.

Parkeerperiode:

De periode waarin het voertuig van reiziger wordt geparkeerd. Dit is de bij het boeken opgegeven periode gelegen tussen de ingangsdatum (inclusief deze datum) en de einddatum (inclusief deze datum) van het parkeren.

Artikel 1: Reservering

1.1. Reserveren:

Reiziger kan door het maken van een boeking waarin aankomst‐ en retourtijden dienen te worden aangegeven, een valet parkeerservice reserveren.

1.2. Non acceptatie:

King Parking heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

Artikel 2: Parkeren en retourneren

2.1. Parkeren:

Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan King Parking.

2.2. Retourneren:

De reiziger dient King Parking, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij geland is. Het voertuig en de sleutels worden aan reiziger geretourneerd na het tonen van een kopie van de parkeerovereenkomst en geldige legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door reiziger is aangegaan. King Parking behoudt zich het recht voor het voertuig van reiziger niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd. Dit ter voorkoming, dat het voertuig wordt meegegeven aan een oneigen persoon.

2.3. Vertraging:

De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. King Parking heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van Reiziger zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat reiziger bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. King Parking kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De reiziger is verplicht te melden wanneer er met een andere dan in de reservering gemelde vlucht, retour gereisd wordt.

Artikel 3: Reserveren, betalen en annuleren

3.1. Reserveren:

Reiziger heeft de mogelijkheid tot 1 uur voor aanvang van de parkeerperiode, een boeking voor de parkeerfaciliteit te maken. Boekingen binnen 1 uur voor de aanvang van de parkeerperiode, kunnen uitsluitend na telefonisch overleg worden gemaakt.

3.2. Betalen:

Reiziger kan contant of per pin betalen bij afleveren van zijn voertuig op locatie, of tijdens reserveren op de website via iDEAL of credit card.

3.3. Annuleren:

Reiziger kan de boeking tot 24 uur voor vertrek kosteloos annuleren. Bij annuleringen na 24 uur voor vertrek of het niet komen opdagen van reiziger, wordt een vast bedrag van € 35,00 in rekening gebracht.

Artikel 4: Verplichtingen en bevoegdheden reiziger

4.1. Reiziger dient er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. King Parking zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de reiziger niet start, zal

King Parking geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de reiziger dit wenst. Het risico ligt dan bij de reiziger die King Parking opdracht heeft gegeven.

4.2. Reiziger zorgt ervoor, dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.

4.3. Reiziger zorgt ervoor, dat het voertuig tijdens de boekingsperiode, afdoende verzekerd is.

Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden van King Parking:

5.1. King Parking is verplicht en bevoegd de auto van reiziger te verplaatsen van en naar het parkeerterrein van King Parking en te parkeren.

5.2. King Parking is verplicht aan de reiziger op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen.

5.3. King Parking is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie

5.4. Bij het in ontvangst nemen van de auto zal de huidige staat van de auto visueel worden vastgesteld. Eventuele schades worden genoteerd op het daarvoor bestemde formulier.

Artikel 6: Aansprakelijkheid:

6.1. King Parking zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de reiziger aan King Parking onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is King Parking voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

6.2. King Parking is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan het voertuig van de reiziger die ontstaan tijdens het vervoer en/of in de periode dat het voertuig geparkeerd staat. Parkeren gebeurt op eigen risico van de reiziger. Reiziger wordt geacht zijn voertuig afdoende verzekerd te hebben. King Parking is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor diefstal. Diefstal voor, tijdens of na de parkeerperiode kan niet op King Parking worden verhaald.

6.3. Indien de reiziger aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden en/of als gevolg van een toerekenbaar tekort schieten van King Parking, dan is King Parking voor die schade aansprakelijk voor zover haar verzekering de schade vergoedt, tenzij er sprake is opzet en/of grove schuld.

Artikel 7. Toepasselijk recht en forumkeuze:

7.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen King Parking en de reiziger is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen King Parking is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

7.2. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

Back to Top