Algemene Voorwaarden van King Parking

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van King Parking (Opdrachtnemer). Het adres van King Parking is Raasdorperweg 54 1175KX LIJNDEN, met het KvK-nummer 59926465.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@kingparking.nl, 020 71 73 770 of per post: King Parking, Raasdorperweg 54, 1175KX LIJNDEN.

King Parking heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 - Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u (Opdrachtgever). Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.kingparking.nl.

Artikel 2 - Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).

 2. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 4 – Prijs

 1. De tarieven, deeltarieven en eventuele toeslagen voor opdrachtnemer staan vermeld op de Website. Het minimumtarief voor opdrachtnemer bedraagt het tarief voor één dag.

 2. Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

 3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer.

Artikel 5 - Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever dient contant, met pin, of met creditcard te betalen

 2. Opdrachtgever moet altijd binnen eenentwintig dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtnemer zal maandelijks factureren.

 3. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 4. De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

  1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;

  2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;

  3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;

  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 5. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

  • –  15% over de eerste €2500;

  • –  10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;

  • –  5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;

  • –  1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;

  • –  0,5% over het overige deel.

Artikel 6 - Contractsduur

Opdrachtnemer en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Artikel 7 - Annulering

 1. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een verleende opdracht kosteloos te annuleren tot 24 uur voordat de dienst uitgevoerd dient te worden, mits de annulering plaatsvindt uiterlijk drie uur voor de overeengekomen tijd.

 2. Indien niet tijdig wordt geannuleerd, is opdrachtnemer in ieder geval gerechtigd € 15 bij de opdrachtgever in rekening te brengen

 3. Indien opdrachtgever niet verschijnt op het overeengekomen tijdstip (no show), is hij/zij de €20 vergoeding verschuldigd.

Artikel 8 - Derden

Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 9 - Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door daartoe bekwame personen.

 3. Opdrachtnemer zal de opdracht door haar chauffeurs naar beste vermogen laten uitvoeren. In ieder geval zal opdrachtnemer de werkzaamheden naar de bepaling van de overeenkomst uitvoeren.

 4. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever geuite wensen zoveel mogelijk in acht.

 5. De opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

Artikel 10 - Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

 2. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

 3. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 11 - Opschorting, ontbinding

 1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

 2. Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 12 - Tussentijdse opzegging

1. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

 1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;

 2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;

 3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

 4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;

 5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

 2. Een tekortkoming kan Opdrachtnemer niet worden toegerekend indien zij te wijten is aan een overmachtssituatie. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.

 3. Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 48 uur dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

 4. Opdrachtnemer is echter nimmer aansprakelijk voor de schade die ontstaat nadat het motorvoertuig voor teruggave reeds is geplaatst in de parkeerplaats en schade welke ontstaat als gevolg van inbraak, brand of natuurgeweld zoals hagel.

 5. Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

King Parking is eigenaar van alle rechten van intellectueel eigendom op haar woord en beeldmerken, handelsnamen en domeinnamen, zoals deze (ook) vermeld staan op haar website (www.kingparking.nl). Opdrachtgever is niet gerechtigd deze zaken te gebruiken, kopiëren, verveelvoudigen en/of openbaar maken, tenzij King Parking hier vooraf schriftelijk haar toestemming voor geeft.

Artikel 15 - Verantwoordelijkheid Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. Opdrachtgever staat toe dat medewerkers van opdrachtnemer gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het motorvoertuig, alsmede dat zij wijzigingen aanbrengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het motorvoertuig. Indien het motorvoertuig van Opdrachtgever niet start, zal opdrachtnemer geen maatregelen nemen om het motorvoertuig te starten, tenzij Opdrachtgever hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verstrekt.

 2. Opdrachtgever verklaart dat er zich in het motorvoertuig geen zaken bevinden, zoals wapens, drugs, gestolen zaken en dieren. In het geval zaken worden aangetroffen door Opdrachtnemer, die verboden zijn of een gevaarlijke situatie opleveren, zal Opdrachtnemer hiervan aangifte doen.

Artikel 16 – Klachten

 1. Opdrachtgever kan tot 24 uur na het retour ontvangen van het motorvoertuig over het beheer van het motorvoertuig een klacht indienen via info@kingparking.nl, mits het motorvoertuig niet door Opdrachtgever verplaatst is van de plek waar Opdrachtgever het motorvoertuig voor retour van Opdrachtnemer in ontvangst heeft genomen. Na het tijdsbestek van 24 uur vervallen alle aansprakelijkheden van Opdrachtnemer met betrekking tot het motorvoertuig.

 2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

 3. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

 4. Klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening door de chauffeur van opdrachtnemer dienen binnen 24 uur na beëindiging van de werkzaamheden door deze chauffeur voor Opdrachtgever, schriftelijk bij Opdrachtnemer worden ingediend.

 5. Klachten betreffende facturen dienen binnen 7 werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend.

 6. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde en de factuur te hebben aanvaardt en dientengevolge de vordering van opdrachtnemer te hebben erkend. Dan worden klachten niet meer in behandeling genomen. 

 7. Indien de klacht door Opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, is Opdrachtnemer uitsluitend verplicht vast te stellen bedragen die de betaling van de dienst zelf overtreffen te vergoeden.

 8. Het indienen van klachten ontslaat Opdrachtgever niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst met Opdrachtnemer ten opzichte van laatstgenoemde.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer.

 2. Het achterlaten van persoonlijke eigendommen in het motorvoertuig geschiedt op eigen risico van de Opdrachtgever.

 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat als gevolg van gebreken aan door of vanwege ter beschikking gestelde zaken en gegevens, evenals voor alle schade die ontstaat door gebreken ten aanzien van door of vanwege haar voorgeschreven werkwijzen en door haar gegeven aanwijzingen en orders.

 5. Waar in deze voorwaarden steeds gesproken is van schade geleden cq. te lijden door Opdrachtnemer dient daaronder tevens te worden verstaan schade gereden cq. te lijden door de chauffeur(s) van Opdrachtnemer.

 6. Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen Opdrachtnemer enerzijds en twee of meerdere Opdrachtgever en anderzijds, zijn deze Opdrachtgever en ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de tussen Opdrachtnemer en deze Opdrachtgevers tezamen gesloten overeenkomst.

 7. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is Opdrachtnemer in ieder geval niet aansprakelijk voor: 

  - Het door de chauffeur(s) niet, niet-tijdig bereiken van de door de opdrachtgever opgegeven start- en/of eindbestemming als gevolg van o.a. vertragingen in het verkeer, vertragingen in het openbaar voervoer, vertraging in het vervoermiddel van Opdrachtnemer of van haar chauffeurs en/of van opdrachtgever;

  - Tijdens het uitvoeren van de opdracht ontstane schade aan het voertuig van Opdrachtgever en/of aan nadere zaken en/of letsel aan personen, evenals alle daarmede gepaard gaande (negatieve) gevolgen voor de verzekering van opdrachtgever, zoals no- claim verlies;

  - Tijdens het uitvoeren van de opdracht ontstane schade of kosten welke het gevolg zijn van een verkeersovertreding of verkeersongeval;
  Verlies van zaken welke het eigendom zijn van opdrachtgever.

 8. In geval van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht evenals voor een onrechtmatige daad is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer aan vergoeding verschuldigd zou zijn bij een correcte uitvoering van de opdracht. In geval Opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het des betreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd.

 9. Indien Opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden Opdrachtnemer van dit risico te vrijwaren.

 10. Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 24 uur na het constateren van de schade schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar is gemaakt.

 11. Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade, waaronder bedrijfs- en gevolgschade. Evenmin kan zij aansprakelijk worden gehouden voor schade aan zaken van Opdrachtgever en/of boetes die zijn veroorzaakt als gevolg van het moeten voldoen aan een uitdrukkelijk voorschrift van wederpartij.

 12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

 13. Wanneer blijkt dat de door de Opdrachtgever geclaimde schade reeds op het voertuig aanwezig was op het moment dat deze bij King Parking werd ingeleverd, worden er handlingskosten ter grootte van Euro 50,00 (excl. BTW) in rekening gebracht.

Artikel 18 - Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar.

Artikel 19 - Boeking website

 1. Indien de Opdrachtgever het aanbod van Opdrachtnemer accepteert door boeking op de website, komt op dat moment een overeenkomst tot stand, tenzij Opdrachtnemer de boeking van de Opdrachtgever niet accepteert, onder mededeling hiervan aan de Opdrachtgever, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is redenen mede te delen aan de Opdrachtgever.

 2. Boekingen via de website kunnen plaatsvinden tot 1 uur voor de uit te voeren dienst. Boekingen binnen 1 uur voor de uit te voeren dienst kunnen enkel via mail worden gedaan, waarna de Opdrachtgever een bevestigingsmail ontvangt.

 3. Aanmelding op de website is alleen mogelijk, nadat de Opdrachtgever heeft aangegeven deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en de inhoud akkoord te vinden.

 4. Opdrachtgever is gehouden zijn/haar gegevens die voor de boeking gevraagd worden, volledig naar waarheid in te vullen. Opdrachtgever is ouder dan 18 jaar.

 5. Na de boeking ontvangt de Opdrachtgever een bevestigingsmail van Opdrachtnemer indien de gegevens onjuist en/of onvolledig zijn in de bevestigingsmail dan dient de Opdrachtgever dit schriftelijk te melden in de periode tot 24 uur voor de uitvoering van de dienst.

 6. Door aanmelding op de website gaat de Opdrachtgever ermee akkoord dat zijn/haar (persoons /adres) gegevens worden opgeslagen door Opdrachtnemer.

 7. De persoonsgegevens worden verwerkt onder de voorwaarden van de artikel 22 Persoonsgegevens.

Artikel 20 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.

 2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 4. Indien Opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor wederpartij aansprakelijk is, toch door derden, de chauffeur(s) van Opdrachtnemer daaronder begrepen, mocht worden aangesproken, dient wederpartij Opdrachtnemer ter zake volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat zij aan derden uit hoofde zal moeten voldoen op grond van een met toestemming van Opdrachtgever gesloten dadingovereenkomst c.q. een onherroepelijke rechterlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak.

5. Eventueel door Opdrachtgever ingediende vorderingen welke door Opdrachtnemer worden betwist, kunnen niet door verrekening en/of inhouding op het factuurbedrag worden vereffend, doch dienen afzonderlijk te worden gevorderd.

Artikel 21 – Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, Informatie geldt vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

 3. Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

 4. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 22 - Persoonsgegevens

Opdrachtnemer verwerkt de door de Opdrachtgever op de personal data page op de Website ingevulde persoonsgegevens, alsmede gegevens over zijn click- en surfgedrag en transacties via de Website. De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden door Opdrachtnemer nageleefd.

De gegevens van de Opdrachtgever worden opgeslagen in een klantenbestand en gebruikt voor het afwikkelen van de gereserveerd parkeren boeking, inclusief de betaling en klantenservice. Opdrachtnemer gebruikt de gegevens ook om het click- en surfgedrag en de transacties van de Opdrachtgever te analyseren en daarmee klantprofielen op te stellen. Deze profielen worden door Opdrachtnemer gebruikt voor het vervolmaken van het assortiment aan producten en diensten op de Website en om de Opdrachtgever op maat gesneden aanbiedingen te kunnen doen uit het totale producten- en dienstenassortiment van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan op verzoek van derden binnen King Parking marketingacties uitvoeren met de adresgegevens van de Opdrachtgever. Maximaal tweemaal per jaar kunnen de adresgegevens van de Opdrachtgever worden gebruikt voor een mailing van de verschillende dienstverleners, waarbij alleen Opdrachtnemer de exclusieve toegang heeft tot de persoonsgegevens.

Indien de Opdrachtgever bezwaren heeft tegen het verzamelen en analyseren van zijn gegevens voor het doen van op maat gesneden aanbiedingen door King Parking kan hij dit laten weten door een e-mail te zenden aan info@kingparking.nl. Mocht de Opdrachtgever zijn gegevens willen verwijderen uit de bestanden van KING PARKING dan kan hij ook gebruik maken van dit e- mailadres. Opdrachtnemer heeft de afhandeling van creditcard transacties van Opdrachtgevers uitbesteed aan Rabobank. De persoonsgegevens van de Opdrachtgever die nodig zijn voor het afhandelen van de creditcard transacties kunnen derhalve door Opdrachtnemer aan Rabobank ter beschikking worden gesteld. Rabobank zal deze gegevens in zijn hoedanigheid als bewerker namens Opdrachtnemer verwerken, uitsluitend voor het afhandelen van de creditcard transacties. Rabobank zal deze gegevens niet aan derden verstrekken, anders dan de financiële instellingen voor de gekozen betaalmethode. De privacy statement van Rabobank is te raadplegen via https://www.rabobank.nl. De naam van Rabobank kan in verband met het voorgaande vermeld staan op het rekening- of creditcard afschrift van de Opdrachtgever.

Artikel 23 –Bijzondere bepalingen

Artikel 23.1 -Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het door haar aangegeven voertuig dat de chauffeur van Opdrachtnemer dient te besturen voor de gehele duur van de overeenkomst moet voldoen aan minimale dekking die een autoverzekering kan bieden. Alsmede dat voor dit voertuig en voor die duur een geldende inzittende verzekering is afgesloten.

 2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen c.q. dient ervoor in te staan dat de eigenaar van het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig alsmede de all-risk verzekeraar en/of inzittende verzekeraar toestemming heeft gegeven voor het besturen van het voertuig door ander dan Opdrachtgever, en meer in het bijzonder door een chauffeur van Opdrachtnemer.

 3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen c.q. ervoor in te staan dat het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig voldoet aan alle (veiligheids) eisen die men daaraan redelijkerwijs kan stellen.

 4. Opdrachtgever dient voor het sluiten van de overeenkomst aan te geven welk type rijbewijs vereist is om het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig te mogen besturen, indien Rijbewijs B niet volstaat.

 5. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan enige van haar hiervoor in dit artikel aangegeven verplichtingen, kan zij tegenover Opdrachtnemer geen beroep doen op het mogelijk ontbreken van de daar bedoelde verzekeringen, toestemming, etc. Voorts is zij alsdan gehouden om alle schade die Opdrachtnemer als gevolg daarvan zal lijden, het schadeloosstellen van derden daaronder begrepen, aan Opdrachtnemer te voldoen.

 6. Indien Opdrachtgever op enig moment voordat de uitvoering van de overeenkomst een aanvang neemt, voorziet dat zij aan een van haar in dit artikel bedoelde verplichting niet kan voldoen, dient zij een dergelijke zaak onverwijld te melden aan Opdrachtnemer, waarna deze de bevoegdheid heeft de overeenstemming direct middels een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van eventueel daardoor geleden schade en al gemaakte kosten.

Artikel 23.2 - Bewijs van afgifte en retournering

 1. Bij afgifte van het motorvoertuig en de sleutel dient Opdrachtgever het bewijs van afgifte te ondertekenen. Opdrachtgever gaat door ondertekening van het bewijs van afgifte akkoord met het in beheer geven van het motorvoertuig en de daarbij behorende sleutel aan Opdrachtnemer.

 2. Het motorvoertuig en de sleutel worden aan Opdrachtgever geretourneerd na het tonen van zijn exemplaar van het bewijs van afgifte en, op eerste verzoek van Opdrachtnemer.

 3. Indien Opdrachtgever zijn exemplaar van bewijs van afgifte of zijn identiteitsbewijs niet kan tonen, zal Opdrachtnemer het motorvoertuig niet meegeven.

 4. De in het bewijs van afgifte vermelde terugvlucht, tenzij open, is bepalend voor het gereedzetten van het motorvoertuig. Opdrachtnemer baseert zich hiervoor op de aankomstgegevens van de luchthaven. Opdrachtnemer streeft er naar het motorvoertuig zoveel mogelijk vooraf gereed te zetten, maar het kan voorkomen dat Opdrachtgever bij terugkomst op zijn motorvoertuig dient te wachten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het motorvoertuig na afgifte oploopt. Voorts is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade van Opdrachtgever in het geval van vertraging. Opdrachtnemer legt op het moment van afgifte de kilometerstand en de staat van het motorvoertuig vast.

 5. Opdrachtnemer voelt zich verantwoordelijk voor het rijgedrag van de door haar ingeschakelde chauffeurs. Om die reden wordt bij afgifte van het motorvoertuig vastgelegd op het inleverformulier en plaatst de Opdrachtgever zijn/haar handtekening op het inleverformulier. Opdrachtnemer noteert enkel schade die niet onder de gebruikersschade valt. Onder de gebruikersschade wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan: slijtage, krasjes en/of beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van het voertuig gangbaar zijn. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor autoruit schade of lakschade als steenslag en putjes in de lak.

 6. Voordat het motorvoertuig voor teruggave wordt klaargezet, wordt het motorvoertuig wederom door de ingeschakelde chauffeurs gecontroleerd. De kilometerstand van afgifte en teruggave worden in het dossier van Opdrachtgever vastgelegd. Het motorvoertuig dient voor teruggave voldoende schoon/zichtbaar te zijn, zodat de ingeschakelde chauffeurs eventuele schade kunnen detecteren. Indien dit niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer later aangetroffen schade niet vergoeden. Dit betekent onder andere dat er geen bestickering, vuil, sneeuw, ijs op het casco dient te zitten.

 7. Opdrachtgever dient het voertuig op het moment dat hij/zij deze weer in ontvangst neemt direct te inspecteren op mogelijke schade of wijzigingen in vergelijking met het moment van inlevering van het voertuig. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan het voertuig die op het inleverformulier staat opgetekend. Indien er sprake is van schade aan het voertuig die niet staat opgetekend op het inleverformulier, dient de Opdrachtgever dit te (laten) noteren op het door hem/haar te ondertekenen ontvangstformulier, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn/haar rechten om te klagen en/of vorderingen uit hoofde van mogelijke schade jegens Opdrachtnemer verwerkt. Hierbij opgemerkt dat Opdrachtnemer enkel aansprakelijk is voor schade aan voertuigen met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

 1. In het geval van een open terugvlucht of gewijzigde terugvlucht, dient Opdrachtgever uiterlijk 24 uur voor aankomst het gewijzigde verzoek te doen tot gereedzetten van het motorvoertuig via de Website of per sms. Verzoeken tot het doen gereedzetten van het motorvoertuig binnen 30 minuten voor aankomst dienen telefonisch te worden gedaan, via telefoonnummer +31207173770 of via telefoonnummer +31683949458

 2. Opdrachtgever dient daarbij op eerste verzoek van Opdrachtnemer zijn naam en reserveringsnummer te verstrekken.

 3. Wijzigingen binnen 24 uur voor aankomst kunnen resulteren in een langere wachttijd en mogelijke additionele kosten (i.v.m. tevergeefs klaarzetten van het Motorvoertuig en overige operationele kosten).

 4. Opdrachtnemer geeft het motorvoertuig en/of de sleutel slechts af aan een ander dan de Opdrachtgever na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, dan wel na ontvangst van een rechterlijk bevel tot afgifte.

 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afgifte van het motorvoertuig te weigeren in het geval van kennelijke dronkenschap van Opdrachtgever.

Artikel 24 - Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 25 - Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 26 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 27 - Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.